HIRVIELÄINTEN METSÄSTYKSEN YHTEISLUPASOPIMUS

METSÄSTYSKAUDELLE 2017/2018

1. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tämä sopimus on sopijaosapuolten välinen yksityisoikeudellinen sopimus, jossa sovitaanhirvieläinten pyyntilupien hakemisesta, metsästyksestä ja havainto- ja saalistietojen ilmoittamisesta sekä pyyntilupamaksuista yhteisluvan osakkaiden kesken.

Yhteislupasopimus (myöh. sopimus) laaditaan vuosittain pyyntilupien hakua valmistelevassa kokouksessa huhtikuussa. Kokouksen kutsuu koolle ja valmistelee edellisen vuoden luvanhakija, jollei muuta sovita.


2. LUVANHAKIJA JA LUPAOSAKKAAT

Luvanhakija ja lupaosakkaat (myöh. osakas) muodostavat yhteisluvan. Osakkaista on tämän sopimuksen liitteenä (liite 1) allekirjoituksin vahvistettu luettelo. (Luettelomalli: http://riista.fi/metsastys/lomakkeet/pyyntilupalomakkeet/hirvielaimet/)

Osakkaat valtuuttavat
(nimi) Mauri Takalan hakemaan hirvieläinten pyyntiluvat liitteen 2 mukaisesti
ja hoitamaan muut luvanhakijalle/saajalle säädetyt tehtävät.

Osakkaat antavat
luvanhakijalle metsästysalueitaan koskevan metsästysluvan hirvieläimen
pyyntilupien hakemista varten.

Luvanhakijan estyessä
toimii tämän varahenkilönä samoin valtuuksin (nimi) Tuure Heikkonen.

Kukin osakas sitoutuu
noudattamaan tätä sopimusta ja vastaa luvanhakijalle ja Oma riista -palveluun
antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Osakkaat sitoutuvat
ylläpitämään ajantasaista luetteloa metsästysalueensa kiinteistöistä,
palstoista ja niiden osista sekä oikeudesta metsästää niillä ja pyydettäessä
toimittamaan luettelon luvanhakijalle. Luvansaaja voi antaa tiedot ja muut
metsästysasetuksen (666/1993) 6 §:n edellyttämät tiedot edelleen Suomen
riistakeskukselle erillisestä pyynnöstä.

Kukin osakas valtuuttaa
edustajansa yhteisluvan kokouksiin.

Luvanhakija kutsuu
yhteisluvan kokoukset koolle sovittuina ajankohtina. Kokoukset pidetään
tarvittaessa.


3. PYYNTILUPIEN HAKEMINEN JA NIIDEN JAKO OSAKKAILLE SEKÄ METSÄSTYS

Yhteislupaan liittyvät
osakkaat osallistuvat ennen sopimuksen laatimista riistanhoitoyhdistyksen
hirvieläinpalaveriin, jossa esitellään hirvitalousalueen verotussuunnitelma ja
verotussuositukset. Nämä otetaan huomioon haettavasta pyyntilupien määrästä ja
suuntaamisesta päätettäessä. Kukin osakas pyrkii osaltaan hirvitalousalueen
verotustavoitteiden toteuttamiseen.

Haettavasta pyyntilupien
määrästä ja sen jakautumisesta osakkaille sovitaan liitteen 2 mukaisesti.

Haetuista hirven
pyyntiluvista 8 kpl ja valkohäntäpeuran pyyntiluvista 0 kpl jätetään
sopimuksentekohetkellä jakamatta (”ns. pankkiluvat”) ja niiden mahdollisesta
käytöstä päätää Mauri Takala ja Tuure Heikkonen. (Seuran alueellaa pitää
hirvitiheyden olla 4kpl/1000ha ja koko alueen hirvitiheys 2,7kpl/1000ha).

Harkittaessa loppujen
pyyntilupien käyttämistä ja suuntaamista otetaan huomioon

1) edellyttääkö hirvi-/peurakanta
lupa-alueella pankkilupien käyttämistä

2) osakkaiden saalismäärä
ja havainnot hirvieläintilanteesta, jotta jäljellä oleva metsästys voidaan
tarvittaessa kohdentaa mahdollisiin hirvi-/peuratihentymiin ja
vahinkokohteisiin.

3) osakkaiden toteutunut
saaliin rakenne, jotta metsästyksessä voidaan toteuttaa hirvitalousalueelle
asetetut verotussuositukset.

Luvanhakija toimittaa
pyyntilupapäätöksen saatuaan osakkaille jäljennöksen pyyntilupapäätöksestä ja
sen liitteistä.

Mahdollisesta
muutoksenhausta pyyntilupapäätökseen päätetään yhteisluvan kokouksessa, jonka
luvanhakija kutsuu koolle tarvittavana ajankohtana.

Pyyntilupapäätöksen
poiketessa haetusta määrästä päätetään vähennys yhteisessä kokouksessa.

Yhteisluvan kokouksessa,
joka pidetään tarvittaessa ennen metsästyksen alkua tarkistetaan tarvittaessa
pyyntilupamäärän jako osakkaille ja suunnitellaan tavoitteellinen verotuksen
rakenne osakaskohtaisesti.

Luvansaaja hakee metsästyslain (615/1993) 29 §:n mukaiset pyyntiluvat
osakkaiden pyynnöstä.


4. OMA RIISTA -PALVELUN KÄYTTÄMINEN

Kukin osakas sitoutuu käyttämään Oma riista -palvelua seuraavasti:

- määrittää metsästysalueen, jolla tällä on oikeus metsästää hakemuksen mukaisia hirvieläimiä.

- ilmoittaa palvelussa
metsästyksenjohtajan ja varajohtajat ja sallii heidän yhteystietojensa
näkyvyyden muille yhteislupaosakkaille tai metsästyslain 8 §:n alueella samalla
alueella metsästäville muille luvansaajille.

- kirjaa ja/tai hyväksyy
metsästyspäivän olosuhdetiedot sekä hirvisaalis- ja -havaintotiedot kahden
vuorokauden kuluessa havainnon tekemisestä tai saaliin saamisesta.

- seuraa metsästyksen
edistymistä ja verotussuositusten toteutumista yhteislupa-alueella ja
hirvitalousalueella.

- huolehtii palvelussa
pyydettyjen metsästyksen päättymiseen liittyvien tietojen kirjaamisesta 7
vuorokauden kuluessa osakkaan metsästyksen päättymisestä.


· Luvansaaja sitoutuu käyttämään Oma riista -palvelua seuraavasti:

- kirjaa suunnitelman pyyntilupien käytöstä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

- seuraa metsästyksen edistymistä ja verotussuositusten toteutumista yhteislupa-alueella ja
hirvitalousalueella.

- tarkastaa osakkaiden kirjaamat saalistiedot sekä metsästyksen päättymiseen ja pyyntilupamaksuihin liittyvät tiedot.

- huolehtii yhteisluvan metsästyksen päättymisilmoituksesta, pyyntilupamaksujen
suorittamisesta ja maksutositteen liittämisestä palveluun 7 vuorokauden
kuluessa pyyntilupien tultua käytetyiksi tai metsästyskauden päättymisestä.


5. MAKSULIIKENNE

Kukin osakas sitoutuu maksamaan kaatamaansa eläinmäärää vastaavan pyyntilupa­maksun ja mahdolliset muut sovitut maksut luvansaajalle välittömästi osakkaan metsästyksen päätyttyä

(tilille nro: FI 253 939 0054 106 471).

Luvansaaja maksaa
pyyntilupamaksun valtiolle metsästyksen päätyttyä 7 vuorokauden kuluessa.6. PÄÄTÖKSENTEKO YHTEISLUPAKOKOUKSISSA

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja kullakin osakkaalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan, asia ratkaistaan arvalla. Kokouksista laaditaan muistio/pöytäkirja.7. METSÄSTYS YHTEISLUPA-ALUEELLA

Osakkaat metsästävät omilla alueillaan ja mahdollisesta yhteismetsästyksestä sopivat osakkaat tapauskohtaisesti keskenään.

Osakkaiden nimeämät metsästyksenjohtajat vastaavat seurueidensa metsästyksestä omilla alueillaan
lainsäädännön, lupaehtojen ja tämän sopimuksen mukaisesti.

Pyyntilupien käytössä otetaan huomioon hirvitalousalueen verotustavoitteet ja -suositukset.8. MAHDOLLISET MUUT SOVITTAVAT ASIAT

Lisäksi sovitaan seuraavaa (esim. yhteydenpito osakkaiden kesken, mahdollisista haavakkotilanteista ilmoittaminen, pankkilupien käytöstä päättäminen yms.):

Luvanhakijan kulukorvaus 20€ / seura.

Mahdolliset Nuorisovasa, Joulurauha vasa ja Villen jahti pyyntilupa otetaan pankista.

Lupaosakkaan ampuessa ylimääräisen hirven/peuran on lähimmän
osakkaan , jonka kiintiöön eläin sopii velvollinen vastaanottamaan
hirven/peuran. Vastaanottaja valitsee hirven/peuran. Hirvi/peura pitää olla
suolistettuna. Ampunut osakas maksaa lupamaksun. Riita /
erimielisyystapauksessa luvanhakija päättää asiasta.

Haavakkotapauksessa kyseinen lupa on karenssissa 2 viikkoa.
Ilmoitus heti naapuriseuralle, jonka alueelle hirvi/peura menee. Ilmoitus
luvansaajalle.

Peuran luvat jyvitetty osakkaille, mutta luvanhaltija voi
tarvittaessa uudelleen jakaa luvat9. ERIMIELISYYDET

Mahdolliset riitatilanteet tai sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti selvittämään yksittäisten osakkaiden tai kaikkien osakkaiden kanssa käytävissä luvansaajan johtamissa neuvotteluissa. Luvansaajan niin harkitessa, on osakas/osakkaat velvollinen antamaan selvityksen asiasta seuraavassa yhteislupakokouksessa. Yhteislupakokous ratkaisee erimielisyydet. Sopimuksen rikkomisen tai osakkaan hoitamatta jättämien velvoitteiden vuoksi voi yhteislupakokous erottaa ko. osakkaan yhteisluvasta.10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa yhden vuoden sen solmimisesta.